Vedtægter

Vedtægter

 

 

VEDTÆGT

 

for Advokatforeningen i Glostrup retskreds

 

1. Navn og hjemsted.

 

1.1.  Foreningens navn er Advokatforeningen i Glostrup retskreds. 

 

1.2.  Foreningens hjemsted er Glostrup Retskreds. 

 

1.3.  Foreningens adresse er hos den til enhver tid værende formand for foreningen. 

 

2. Formål.

 

2.1. Det er foreningens formål

 

at styrke sammenholdet mellem alle advokater i Glostrup retskreds,

 

at varetage advokatstandens interesser i retskredsen,

 

at dygtiggøre medlemmerne og de ansatte på advokatkontorerne,

 

at fremme god kollegialitet og erfaringsudveksling,

 

at fastsætte regler til fremme af medlemmernes praktiske samarbejde,

 

2.2. Foreningen repræsenterer medlemmerne i forhold til domstolene, kommunerne og andre offentlige institutioner, samt i forhold til ’Danske Advokater’ og andre organisationer.

 

3. Medlemmer.

 

3.1.  Kun advokater kan være aktive medlemmer. 

 

3.2.  For at blive medlem kræves det, at advokaten driver advokatvirksomhed, der er beliggende i det geografiske område, som omfattes af retskredsen, og udøver virksomhed fra denne. Det gælder, uanset om virksomheden udøves i personligt regi eller i selskabsform. 

 

3.3.  Et medlem optages af bestyrelsen, når der til bestyrelsen er fremsat anmodning herom. 

 

3.4.  Bestyrelsens beslutning om at nægte at efterkomme en anmodning om optagelse kan af den pågældende kræves forelagt til afgørelse på førstkommende general- forsamling. 

 

3.5.  Bestyrelsen kan beslutte, at advokater, der på grund af alder er ophørt med at arbejde i en advokatvirksomhed, kan fortsætte som passivt medlem af foreningen med adgang til foreningens arrangementer. 

 

3.6.  Medlemskabet ophører, når medlemmet ikke opfylder betingelserne for medlem- skab. 

 

3.7.  Udtrædelse af foreningen kan ske til enhver kommende 1. januar ved skriftlig meddelelse herom til bestyrelsen. 

 

3.8.  Bestyrelsen kan beslutte at nægte et medlem fortsat medlemskab af foreningen. En sådan beslutning kan af den pågældende kræves forelagt til afgørelse på først- kommende generalforsamling. 

 

3.9.  Når et medlem udtræder af foreningen, mister dette ethvert krav på andel i foreningens formue. 

 

4. Generalforsamling.

 

4.1.  Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

 

4.2.  Det påhviler bestyrelsen at indkalde til ordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel til afholdelse i Glostrup Retskreds’ geografiske område inden udgangen af hvert års marts måned med følgende dagsorden: 

 

Valg af dirigent. 

 

Bestyrelsensberetning. 

 

Aflæggelse af regnskab for det foregående kalenderår. 

 

Fastsættelse af kontingent. 

 

Valg af formand. 

 

Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

 

Evt. valg af medlemmer til andre udvalg 

 

Valg af revisor. 

 

9. Indkomneforslag.

 

10.Eventuelt. 

 

4.3.  Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indleveret til bestyrelsen senest den 31. januar det pågældende år. 

 

4.4.  Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder anledning her- til. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt et be- styrelsesmedlem eller 5 medlemmer anmoder skriftligt herom med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. 

 

4.5.  Beslutninger vedtages ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent inden generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuld- magt. 

 

4.6.  Ændring af vedtægterne og beslutning om foreningens opløsning kræver dog, at 2/3 af foreningens medlemmer regnet i forhold til antallet af advokater, der har betalt kontingent er til stede eller repræsenteret på generalforsamlingen, og at 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 af foreningens medlem- mer ikke er til stede, men 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 3/4 af de fremmødte stemmer. 

 

2

 

5. Bestyrelse.

 

5.1.  Foreningen bestyrelse består af 5-7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling 

 

5.2.  Formanden vælges ved direkte valg. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv. 

 

5.3.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen indkaldes til møde, når formanden finder det fornødent, eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmerflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

 

6. Tegningsregel.

 

6.1. Foreningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen.

 

7. Kontingent.

 

7.1.  Kontingent fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Der opkræves kontingent for hver advokat i retskredsen. 

 

7.2.  Der kan fastsættes særligt kontingent for passive medlemmer. 

 

8. Regnskabsår.

 

8.1.  Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

 

8.2.  Det påhviler bestyrelsen at føre et fuldstændigt og nøjagtigt regnskab for foreningens indtægter og udgifter samt foreningen formue og forelægge dette i revideret stand på den årlige generalforsamling. 

 

9. Opløsning

 

9.1. Såfremt der på et foreningsmøde træffes beslutning om foreningens opløsning vælges samtidig hermed blandt foreningens medlemmer et likvidationsudvalg be- stående af indtil 3 personer, som har til opgave at opgøre og betale foreningens gæld og udlodde eventuelt overskud i lige andele til de, der pr. likvidationsdagen er registreret som medlemmer af foreningen.

 

10. Ikrafttræden

 

10.1. Nærværende vedtægter er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 26. januar 2010.