Nyheder

Nyheder

Referat generalforsamling 2024

3. juni 2024

Referat af generalforsamling 2024 findes her 

Indkaldelse til generalforsamling 2024

29. februar 2024

Kære medlemmer


Der indkaldes til ordinær generalforsamling i vores advokatforening 


torsdag den 14.3.2024 kl.16.30 hos Therkildsen Advokater, Kildebakken 1, 2860 Søborg.

I år indledes generalforsamlingen med et foredrag af Lars Lindencrone Petersen, Bech Bruun, om ny lovgivning på civilprocesretlige og på området for konkurskarantæne:

 

 • Både Retsplejerådet og et udvalg med fhv. højesteretspræsident Thomas Rørdam i spidsen har i den senere tid fremsat en række forslag, der skal nedbringe ventetiden ved domstolene. Lovforslag til udmøntning heraf forventes fremsat i foråret.

 

 • Konkursrådet har foreslået en række justeringer af reglerne om konkurskarantæne, som er fulgt op med det lovforslag, som justitsministeren forventes at fremsætte på nuværende tidspunkt. Såfremt lovforslaget ikke er blevet fremsat, vil emnet udgå.

 

Der bydes på et let traktement under foredrag og generalforsamling.


Generalforsamlingens dagsorden er iht vedtægterne som følger:

 

 1. Valg af dirigent.
  Bestyrelsen forslår Henrik Ørum som dirigent

 

 1. Bestyrelsens beretning 
  Ved formand Steen Petersen 

 

 1. Aflæggelse af regnskab for det foregående kalenderår 2023, idet dette er offentligt tilgængelige på foreningens hjemmeside.
  Ved Roberto Panada og Dorthe Lauritzen

 

 1. Fastsættelse af kontingent.
  Foreslås uændret til 800 kr.

 

 1. Valg af formand.
  Steen Petersen genopstiller ikke

 

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  Den nuværende bestyrelse med undtagelse af Henrik Ørum og Steen Petersen er villig til genvalg.

 

 1. Evt. valg af medlemmer til andre udvalg
  Intet på dagsorden.

 

 1. Valg af revisor.
  Dorthe Lauritzen er villig til genvalg.

 

 1. Indkomne forslag.

Ingen

 

 1. Eventuelt.

 

Tilmelding til generalforsamlingen sker ved at sende en mail til Rikke Clausen på rhc@thadv.dk. Tilmelding er bindende. Vi forbeholder os ret til at regulere antal tilmeldte, hvis Roberto ikke har nok plads.  Så tilmeld jer hurtigt efter først til mølle princippet.

 

På gensyn torsdag den 14. 3.2024 kl. 16.30 præcis hos Therkildsen Advokater, Kirkebakken 1, 2860 Søborg.

Foreningens regnskab 2023

29. februar 2024

Underskrevet regnskab for 2023 findes via dette link 

Indkaldelse til generalforsamling 2023

8. marts 2023

Kære medlemmer


Der indkaldes til ordinær generalforsamling i vores advokatforening 


torsdag den 30.3.2023 kl.16.30 præcis hos 


Therkildsen Advokater, Kildebakken 1, 2860 Søborg.

I år indledes generalforsamlingen med et udbytterigt foredrag af  Lars Lindencrone Petersen, Bech Bruun, om:


 • Forældelse – med særligt henblik på retssager
 • Reglerne om forældelse spiler en rolle i snart sagt alle sager, der lander på advokatens bord. Et højt niveau af paratviden er derfor en praktisk nødvendighed.
 • Vi gennemgår reglerne om forældelsesfristernes begyndelsestidspunkt og længde, reglerne om suspension, herunder i sager om personskade, samt reglerne om afbrydelse og foreløbig afbrydelse af forældelsesfristen.
 • Vi kommer heller  ikke uden om at se på reglerne om forældelse af det ansvar, som en advokat selv kan pådrage sig ved fejlekspedition eller fejlagtig juridisk rådgivning.

 


Der bydes på et let traktement under foredrag og generalforsamling.


Dagsordenen er iht vedtægterne følgende:

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen forslår Henrik Ørum som dirigent

2. Bestyrelsens beretning 
Ved formand Steen Petersen

3. Aflæggelse af regnskab for det foregående kalenderår 2022, idet alle  regnskaber er offentligt tilgængelige på Foreningens hjemmeside.

Roberto Panada og Dorthe Lauritzen

4. Fastsættelse af kontingent.
Foreslås uændret til 800 kr.

5. Valg af formand.
Steen Petersen er villig til genvalg.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Den nuværende bestyrelse er villig til genvalg.

7. Evt. valg af medlemmer til andre udvalg
Intet på dagsorden.

8. Valg af revisor.
Dorthe Lauritzen er villig til genvalg.

9. Indkomne forslag.

Ingen.

10.Eventuelt.


Tilmelding til generalforsamlingen sker ved at sende en mail til npa@nord-ejd.dk

Tilmelding er bindende.


Vi forbeholder os ret til at regulere antal tilmeldte, hvis Roberto ikke har nok plads. 


Så tilmeld jer hurtigt efter først til mølle princippet.


På gensyn torsdag den 30. 3.2023 kl. 16.30 præcis hos Therkildsen Advokater, Kirkebakken 1, 2860 Søborg.

Med venlig hilsen


Steen Petersen,  advokat (H)
Ret & Råd Glostrup Ballerup Greve ApS
Banegårdsvej 1
2600 Glostrup

Pointgivende kursus i advokatetiske regler

19. september 2022

Kom og bliv endnu mere klog på de nye advokatetiske regler, der trådte ikraft den 1.9.2022.


Advokat og videnpartner Lars Lindencrone Petersen, Bech-Bruun, vil gennemgå


mandag den 7.11.2022 kl.16.00-19.00


på et pointgivende kursus hos Therkildsen Advokater, Kirkebakken 1, 2860 Søborg


de nye og ajourførte advokatetiske regler.


Han vil også - hvis tiden tillader det - komme ind på nogle principielle nye afgørelser om god advokatskik fra Advokatnævnet og domstolenes efterfølgende bedømmelse af god skik normen i nogle principielle retssager.


Tilmelding bedes i god tid ske til Rikke Clausen: rhc@thadv.dk


Der serveres sandwich mv under kurset.


Tilmelding er bindende.


Med venlig hilsen


Steen Petersen, advokat (H)

Ret & Råd Glostrup Ballerup Greve ApS

Banegårdsvej 1

2600 Glostrup


Mobil: 21721782

E-Mail: stp@ret-raad.dk


https://www.ret-raad.dk/om-ret-og-raad/kontorer/glostrup/steen-petersen

Referat af ordinær generalforsamling 2022

31. marts 2022

Formanden bød velkommen til alle incl foredragsholder og videnpartner Lars Lindencrone Petersen, der holdt et inspirerende kursuspointgivende foredrag om advokaters tavshedspligt og det, der ligner.

Lars gennemgik også udvalgte domme, advokatnævnskendelser i det til deltagerne udleverede kursusmateriale på ca 130 sider.

Der var bagefter mulighed for at stille Lars spørgsmål.

Generalforsamling blev herefter indledt, efter at alle havde godkendt Henrik Ørum som dirigent.

Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt den 2.3.22 og beslutningsdygtig.

Formandens beretning var grundet pandemien i 2020 og 2021 kort.

Formanden benyttede lejligheden til at opfordre alle medlemmer til at
arbejde for et øget medlemstal og et tættere samarbejde blandt nuværende medlemmer. Han henviste herved til bestyrelsens meddelelse på hjemmesiden dateret 15.4.2020.

Heraf fremgår bl.a. :

“Vi har blandt andet set på, at vi i Glostrup retskreds er ca 85 advokater, hvoraf ca 33 har valgt at melde sig ind i Advokatforeningen og løbende betaler deres rimelige årskontingent på pt 800 kr.

Det kunne vi godt tænke os at lave om på, når vi forhåbentlig er kommet positivt ud på den anden side af Covid-19 - krisen inden marts 2021.

En Forening med ALLE retskredsens advokater som betalende medlemmer er målet. Hvorfor ?
Fordi alle kolleger i retskredsen burde og kunne være interesseret i et større medlemstal, et større kollegialt ERFA forum, en større foreningsformue samt dermed en større og mere slagkraftig advokatforening i retskredsen som helhed.

Forøgelse af foreningsformuen vil også muliggøre, at vi kan tiltrække andre anerkendte foredragsholdere og fx afholde kurser i weekends om fx de fremtidige udfordringer, som vores branche står over for.

Jeg vil derfor opfordre jer alle til i denne ekstraordinære Corona virus tid, hvor vi jo har pligt til at være sammen, men hver for sig, at give mig en konstruktiv tilbagemelding om, hvad I hver især har af gode ideer og tanker med henblik på at udvikle og fremtidssikre vores Advokatforening og branche endnu mere.”

Alle var enige heri.

Årsrapporter 2019-2021 blev gennemgået af Roberto Panada og godkendt.

Steen Petersen blev genvalgt som formand.

Den hidtidige bestyrelse blev genvalgt.

Revisor blev genvalgt.

Kontingent er uændret 800 kr. årligt.

Der var ikke yderligere punkter på dagsordenen, hvorefter generalforsamlinger blev afsluttet.

Med venlig hilsen

Steen Petersen, advokat (H)
Ret & Råd Glostrup Ballerup Greve ApS
Banegårdsvej 1
2600 Glostrup

Mobil: 21721782
E-Mail: stp@ret-raad.dk

https://www.ret-raad.dk/om-ret-og-raad/kontorer/glostrup/steen-petersen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022

02. marts 2022

Kære medlemmer


Det er nu efter 2 år med Covid 19 tid til en ordinær generalforsamling med fysisk fremmøde i vores advokatforening 


onsdag den 23.3.2022 kl. 16.30 præcis hos 


Therkildsen Advokater, Kildebakken 1, 2860 Søborg.

I år indledes generalforsamlingen med et udbytterigt foredrag af videnpartner Lars Lindencrone, Bech Bruun, om :

Advokaters tavshedspligt og det, der ligner.

Advokaten har efter de advokatetiske regler etiske pligter over for sin klient. I virkelighedens verden har advokaten pligt til at varetage også andre interesser end klientens. Lars ser på advokatens tavshedspligt og hans adgang til at behandle og videregive oplysninger om andre, herunder efter de databeskyttelsesretlige regler.

 

Han kommer bl.a. ind på

 

 • Straffelovens regler
 • De advokatretlige pligter
 • Tavshedspligtens indtræden, indhold og ophør
 • Advokatens pligt til at bryde tavsheden
 • Advokatens ret til t bryde tavsheden
 • Oplysninger om tredjemand – kuratorhverv, advokatundersøgelser mv.Der bydes på et let traktement under foredrag og generalforsamling.

Dagsordenen er iht vedtægterne følgende, idet den nuværende bestyrelse og revisor har fungeret i de 2 forudgående år efter aftale med medlemmerne, se hjemmesiden.

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen forslår Henrik Ørum som dirigent

2. Bestyrelsens beretning 
Ved formand Steen Petersen

3. Aflæggelse af regnskab for det foregående kalenderår incl. 2019 og 2020, idet alle  regnskaber er offentligt tilgængelige på Foreningens hjemmeside.
Roberto Panada og Dorthe Lauritzen

4. Fastsættelse af kontingent.
Foreslås uændret til 800 kr.

5. Valg af formand.
Steen Petersen er villig til genvalg.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Den nuværende bestyrelse er villig til genvalg.

7. Evt. valg af medlemmer til andre udvalg
Intet på dagsorden.

8. Valg af revisor.
Dorthe Lauritzen er villig til genvalg.

9. Indkomne forslag.

Ingen.

10.Eventuelt.


Tilmelding til generalforsamlingen sker ved at sende en mail til rpa@thadv.dkVi forbeholder os ret til at regulere antal tilmeldte, hvis Roberto ikke har nok plads. Så tilmeld jer hurtigt efter først til mølle princippet.


På gensyn onsdag 23.3.2022 kl. 16.30 præcis hos Therkildsen Advokater, Kirkebakken 1, 2860 Søborg.

Med venlig hilsen


Steen Petersen,  advokat (H)
Ret & Råd Glostrup Ballerup Greve ApS
Banegårdsvej 1
2600 Glostrup

Mobil:   21721782
E-Mail: stp@ret-raad.dk

https://www.ret-raad.dk/om-ret-og-raad/kontorer/glostrup/steen-petersen

Hvordan håndterer man tilfredse og utilfredse kunder på anmeldelsesplatforme

08. juni 2021

Hvordan håndterer man tilfredse og utilfredse kunder på anmeldelsesplatforme som Trustpilot, Google og Facebook?


Følelserne får frit spil på anmeldelsesplatforme som Trustpilot, Google, Facebook, Tripadvisor, Anmeld Håndværker osv. Der er også kommet nyere anmeldelsesplatforme til, hvor der gælder helt særskilte regler. Hvor det for eksempel på nogle anmeldelsesplatforme kan være interessekonflikt, når en medarbejder anmelder en virksomhed, kan det på andre platforme som for eksempel jobindex være formålet. 


Jura kan bruges, men hvornår er det ytringsfrihed og subjektive holdninger, og hvornår overtræder anmeldelserne de enkelte platformes retningslinjer? Hvordan håndterer man de forskellige kunde- og personlighedstyper?


I de fleste tilfælde er hverken evner inden for jura eller retningslinjer afgørende for, om man får bugt med "curling-forbrugerne". Der skal også andre teknikker i brug, der vil være afgørende for, om virksomhederne får kontrol over deres renomme på anmeldelsesplatforme.


William Atak er førende specialist i håndtering af kundeanmeldelser. William er aktuel med en ny bogudgivelse, Glad kunde, sur kunde. 


Vi har inviteret William Atak på besøg, hvor han præsenterer hans bog og giver os indblik i de fire grundmetoder, bogen er bygget op omkring: Fjerne, kommunikere, besvare og begrave.


Meld jer derfor til hurtigt til rpa@thadv.dk og kom til et - også Corona sikkert-  spændende og aktuelt kursus. 


Torsdag den 16.9.2021 kl.16.00-19.00 


til et kursuspointgivende kursus 


hos Therkildsen Advokater A/S

Kildebakken 1
DK-2860 SøborgMed venlig hilsen       


Steen Petersen,  advokat (H) 

Ret & Råd Glostrup Ballerup Greve ApS 

Banegårdsvej 1

2600 Glostrup 


Mobil:   21721782

E-Mail: stp@ret-raad.dk


https://www.ret-raad.dk/om-ret-og-raad/kontorer/glostrup/steen-petersen

Gereralforsamling udsættes til marts 2022

09. marts 2021

Kære medlemmer 


Desværre bevirker den fortsatte Corona pandemi og risici for smitte, at vi desværre må aflyse og udskyde generalforsamlingen i marts 2021 til marts 2022.


Bestyrelsen er fortsat villig til at fortsætte frem til næste generalforsamling.


Vi arbejder sideløbende på at finde relevante kurser af interesse for alle medlemmer.


Vi vil orientere jer herom, såfremt det bliver muligt at holde kursus fysisk i dette efterår.


Årsregnskab 2020 findes HER


Pas rigtig godt på jer selv.

Med venlig hilsen       


Steen Petersen,  advokat (H)  

Ret & Råd Glostrup Ballerup Greve ApS 

Banegårdsvej 1

2600 Glostrup 

Nyt fra Advokatforeningen

15. April 2020

Kære medlemmer 

Den ordinære generalforsamling den 24.3.2020 måtte aflyses på grund af Statsministerens udmelding den 11.3.2020 om nedlukning af Danmark under Covid-19 pandemien. 


Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne inden for den i vedtægterne fastsatte frist.


Den hidtidige bestyrelse og revisor var villige til genvalg frem til marts 2020.


Den 6.4.2020 har Statsministeren meldt ud, at restriktionerne  forlænges til foreløbig 10.5.2020 og forbuddet mod større  forsamlinger til august.


Da det derfor er meget usikkert, om en ny generalforsamling kan afholdes i 2020, sender jeg hermed det godkendte og revisorpåtegnede regnskab ud til jer, så I alle er orienteret herom.

Som formand for bestyrelsen har jeg drøftet med resten af bestyrelsen, at vi under den bestående krise mest hensigtmæssigt arbejder videre  frem til næste ordinære generalforsamling i marts 2021. Det er alle enige i.


Siden sidste forrige generalforsamling i marts 2019, hvor advokat Oswald fortalte om forældelse  og GDPR , og siden bl.a. Søren Lundgaards foredrag om ledelsesansvar i efteråret 2019, har bestyrelsen afholdt flere konstruktive møder.


Vi har blandt andet  set på, at vi i Glostrup retskreds er ca 85 advokater, hvoraf ca 33 har valgt at melde sig ind i Advokatforeningen og løbende betaler deres rimelige årskontingent på pt 800 kr.


Det kunne vi godt tænke os at lave om på, når vi forhåbentlig er kommet positivt ud på den anden side af Covid-19 - krisen inden marts 2021.


En Forening med ALLE retskredsens advokater som betalende medlemmer er målet. Hvorfor ?

Fordi alle kolleger i retskredsen burde og kunne være interesseret i et større medlemstal, et større kollegialt ERFA forum, en større foreningsformue samt dermed en større og mere slagkraftig advokatforening i retskredsen som helhed.


Forøgelse af foreningsformuen vil også muliggøre, at vi kan tiltrække andre anerkendte foredragsholdere og fx afholde kurser i weekends om fx de fremtidige udfordringer, som vores branche står over for.


Jeg vil derfor opfordre jer alle til i denne ekstraordinære Corona virus tid, hvor vi jo har pligt til at være sammen, men  hver for sig, at give mig en konstruktiv tilbagemelding om, hvad I hver især har af gode ideer og tanker med henblik på at udvikle og fremtidssikre vores Advokatforening og branche endnu mere.


Jeg sender senere  denne opfordring ud til retskredsens øvrige advokater, der uforståeligt stadig ikke har meldt sig ind.


Meld derfor tilbage - sammen og hver for sig - til min mail stp@ret-raad.dk senest 14 dage fra i dag og pas ekstra godt på jer selv i disse pandemi krisetider.


Med venlig hilsen

Steen Petersen,  advokat (H)
Ret & Råd Glostrup Ballerup Greve ApS
Banegårdsvej 1
2600 Glostrup

Mobil:   21721782
E-Mail: stp@ret-raad.dk

https://www.ret-raad.dk/om-ret-og-raad/kontorer/glostrup/steen-petersen